پرداخت الکترونیک

در حال حاضر درگاه پرداخت الکترونیک فعال نمی باشد . جهت پرداخت وجه میتوانید از شماره کارت ، شماره حساب و یا شماره شبا ی زیر استفاده بفرمایید :

شماره کارت : 5022291023712936
شماره حساب : 298/8000/10486315/1
شماره شبا : IR480570029810010486315001
نزد : بانک پاسارگاد
بنام : محمد حسن تبریزی